『Hitman GO: Definitive Edition』プラチナトロフィー攻略

f:id:Hamasukei:20180903191130j:plain

『Hitman GO: Definitive Edition』のプラチナトロフィー攻略。

 

Chapter 1 / Chapter 2 / Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7

Chapter 1

1-3
Hitman Go 1-03

1-4
Hitman Go 1-04

1-5
Hitman Go 1-05

1-6 A
青い点線は投擲。赤い矢印が途切れている部分では投擲をしてください。
Hitman Go 1-06

1-6 B
コンプリートのためには同じステージを2回プレイする必要がある場合もあります。
Hitman Go 1-06-2

1-7 A
Hitman Go 1-07

1-7 B
Hitman Go 1-07-2

1-8 A
Hitman Go 1-08

1-8 B
Hitman Go 1-08-2

1-9 A
Hitman Go 1-09

1-9 B
Hitman Go 1-09-2

1-10 A
Hitman Go 1-10

1-10 B
Hitman Go 1-10-2

1-11 A
Hitman Go 1-11

1-11 B
Hitman Go 1-11-2

1-12 A
Hitman Go 1-12

1-12 B
Hitman Go 1-12-2

1-13 A
Hitman Go 1-13

1-13 B
Hitman Go 1-13-2
 
1-14
左/右/左/上/右/上/右
下/下/上/上/下/下/上/上/下/下/上/上
左/左/右/右/下/下/上/上/左/左/上/上
左/右/左/右/左/右/左/右/左/下
上/右/左/右/左
下/右/下/左/左
Hitman Go 1-14

1-15 A
右/上/右/上/上/下/下/左/下/左
左/上/上/右/左/左 ※視点変更
上 ※視点変更
右/右/左/右/上/下/左/右/左/右/左/右
上/左/右/下/左/右/左/右
上/左/上/左/下/左 ※視点変更

Hitman Go 1-15

1-15 B
Hitman Go 1-15-2

Chapter 2

2-1
左/左/左/A→B
上/投擲(右)/下/B→A
右/右/右/上/上/上
Hitman Go 2-01

2-2 A
上/右/A→B
左/左/下/左/左/C→D
右/左/D→C
右/下/上/左/C→D
右/左/D→C
右/左/C→D
右/上/右/上/E→F
下/右
Hitman Go 2-02

2-2 B
上/右/A→B
左/左/下/左/左/C→D
右/左/D→C
右/左/C→D

右/上/右/上/E→F
下/右

Hitman Go 2-02-2

2-3 A
上/左/下/左/右/A→B
B→C
下/下/右/左/上/右/左/下/右/左/右/下
右/上/上/右/上
Hitman Go 2-03

2-3 B
Hitman Go 2-03-2

2-4
右/右/右/上/上/B→A
左/上/左/左/左/上/上
Hitman Go 2-04

2-5 A
右/上/左/上/A→B
左/右/B→A
下/右/右/上/右/上/左/左/C→D
左/右/D→C
下/右/B→A
下/右/右/上/左/上/C→D
左/上/右/左/下/右/D→C
右/上/右
Hitman Go 2-05

2-5 B
右/上/左/上/A→B
左/右/B→A
下/右/右/上/右/上/左/上/右
Hitman Go 2-05-2

2-6
右/上/右/上/左/右
上/下/上/下/左/右/下
上/上/左/左/上/左 – BRIEFCASE
右/下/左/下/下/左
Hitman Go 2-06

2-7 A
左/左/左/左 – RED KEY
右/右/上/右/上
右/左/右/上/左/上/左/下/左 – BLUE KEY
上/右/左/下/右/上/右/下/下/左 – BRIEFCASE
右/右/上/左/下/下
上/右/上/左/上/左/下/左/上
左/下/下/下
Hitman Go 2-07

2-7 B
Hitman Go 2-07-2

2-8 A
上/下/上/下/右/右 – RED KEY
左/左/上/左/上/下/上/右/上/左 – BLUE KEY
下/上/下/上/右/上 – BRIEFCASE
下/左/下/下/右/下/右/上/右/上
下/上/左/上/上 ※視点変更

Hitman Go 2-08

2-8 B

上/下/上/下/右/右 – RED KEY
左/左/上/左/上/下/上/右/上/左 – BLUE KEY
下/下/右/下/右/上/右/上
下/上/左/上/上 ※視点変更

Hitman Go 2-08-2

2-9 A
Hitman Go 2-09

2-9 B
Hitman Go 2-09-2

2-10 A
左/上/A→B ※視点変更
下/上/B→A ※視点変更
下/上/右/左/下/右/下/右/上/右/上/C→D ※視点変更
上/下/左/上/下/右/D→C ※視点変更
下/左/下/左/上/左/下
Hitman Go 2-10

2-10 B
左/上/A→B ※視点変更
下/上/左/右/左/下/投擲(左)/上/右/B→A ※視点変更
下/右/右/右/上/C→D ※視点変更
上/下/D→C ※視点変更
下/左/左/左/下
Hitman Go 2-10-2

2-11 A
Hitman Go 2-11

2-11 B
Hitman Go 2-11-2

2-12 A
右/上/上/右/右/上/左/左 – 青服
下/下/下/右 – BLUE KEY
左/上/上/右/右/右/上 – BRIEFCASE
左/下/左/左/右/左/下/下/左/下
右/右/右 – オレンジ服
左/左/左/上
右/上/右/右/右
Hitman Go 2-12

2-12 B

右/上/上/右/右/上/左/左 – 青服
下/下/下/右 – BLUE KEY
左/上/上/右/右/右 – 緑服
左/左/左/下/下/左/下
右/右/右 – オレンジ服
左/左/左/上
右/上/右/右/右

Hitman Go 2-12-2

2-13 A
右/上/右/上
左/右/左/右/左/右/左/右/右
下/下/左/下/右/下 – YELLOW KEY
上/左/上/右/左/下
上/下/上/下/上/右
上/左/左/左/上/左
Hitman Go 2-13

2-13 B
右/上/右/上
左/右/右/左/左/右/左/右/右
下/下/左/下/左/右/右/下 – YELLOW KEY
上/上/上/左/左/左/上/左
Hitman Go 2-13-2

2-14
下/下/右/右/右/右/上/左/投擲(上)
上/右/左/下/右/左/右/下/下
左/左/左/上/左/上/右/右/上/上
Hitman Go 2-14

2-15 A
左/右/左/右/左/上/下/A→B
下/下/下/右/左/上/右/左/上/右 – BLUE KEY
左/下/右/上/上 – BRIEFCASE
下/右/右/上/左/右/下/左/左/左/上/ B→A
A→B
下/左/下/左/下
Hitman Go 2-15

2-15 B

左/右/左/右/左/上/下/A→B
下/下/下/右/左/上/右/左/上/右 – BLUE KEY
左/左/下/左/下 

Hitman Go 2-15-2

Chapter 3

3-1 A
左/下/下/左/上/上/左/下/下/下/下/右/銃撃(a)
左/上/上/右/右/左/右/左/右/下/下 – BRIEFCASE
上/上/左/右/右/下/下
Hitman Go 3-01

3-1 B
左/下/下/左/上/上/左/下/下/下/下/右/銃撃(a)
左/上/上/右/上/下/右/右/下/下
Hitman Go 3-01-2

3-2 A
下/左/下/上/右/左/下/左/銃撃(a)
下/右/右/下/A→B
右/下/左/下/下/右/下 – BRIEFCASE
上/左/下
Hitman Go 3-02
 
3-2 B

下/左/下/上/右/左/下/左/銃撃(a)
下/右/右/下/A→B
右/下/左/下/下/下 

Hitman Go 3-02-2

3-3 A
左/下/右/左/下/左/右/左/下 – KEY
左/上/A→B
右/銃撃(a)
下/銃撃(b)
上/上/銃撃(c)
下/左/B→A
上/上/右/下/下/下/右/右/上/右/下
Hitman Go 3-03

3-3 B

左/下/下/左/右/左/右/左/下 – KEY
左/上/A→B
右/銃撃(a)
下/銃撃(b)
上/左/B→A
下/右/右/右/上/右/下 

Hitman Go 3-03-2

3-4 A
左/下/上/下/左/上/左/上/上 – RED KEY
右/下/上/左/下/下/左
上/下/下/下
Hitman Go 3-04

3-4 B

左/下/上/下/左/上/左/上/上 – RED KEY
右/下/上/左/下/下/左
下/下 

Hitman Go 3-04-2

3-5 A
右/上/左/投擲(左)
右/上/上/左/投擲(左)
右/下/左/A→B
左/左/投擲(右)
上/右/下/下/下/左/下
Hitman Go 3-05

3-5 B
右/上/上/上/左/投擲(左)
右/下/左/A→B
左/左/投擲(下)
右/下/下/下/左
Hitman Go 3-05-2

3-6 A
左/上/投擲(左)
左/上/下/上/右 – BRIEFCASE
下/下/右/下/投擲(左)
上/左/左/左/右/右/下
下/左/左/左/上/投擲(上)
下/右/上 – RED KEY
右/下/上/下/上/右/上
左/左/左/上/上
Hitman Go 3-06

3-6 B
左/上/投擲(下)
左/左/下/右/右/右/下/投擲(上)
左/左/下/左/左/上/投擲(上)
下/右/上 – RED KEY
右/右/右/上
左/上/左/左/下/左/上/上
Hitman Go 3-06-2

3-7 A
下/右/右/上/銃撃(a)
右/左/下/右/下 – RED KEY
左/右/左/右/上/右/左/右/上/銃撃(b)
左/右/下/左/下/左/下/左/左/上 – BRIEFCASE
下/右/右/右/右
Hitman Go 3-07

3-7 B

下/右/右/上/銃撃(a)
右/左/下/右/下 – RED KEY
左/右/左/右/上/右/左/右/上/銃撃(b)
左/右/下/左/下/左/下/右/右

Hitman Go 3-07-2

3-8
Hitman Go 3-08

3-9 A
右/上/A→B
上/左/右/上/左/左
右/右/下/下/左/左/A→B
上/左/左/上/上
Hitman Go 3-09

3-9 B

右/上/A→B
上/左/右/上/左/左/上

Hitman Go 3-09-2

3-10 A
上/右/投擲(左)
左/左/投擲(上)
左/上/右/左/上/右/投擲(下)
左/下/下/上/上/右/上/右/右/下/右/左/上/右
Hitman Go 3-10

3-10 B

上/右/投擲(左)
左/左/投擲(上)
左/上/上/右/投擲(右)
右/上/右/右 

Hitman Go 3-10-2

3-11 A
上/左/右/右
左/右/左/左/右/右
左/右/左/左/右/右
上/左/上/右/左/下/上/右/下/右 – BRIEFCASE
左/上/上/A→B

Hitman Go 3-11

3-11 B

上/左/右/右
左/右/左/左/右/右
左/右/左/左/右/右
上/左/上/右/上/A→B
左 

Hitman Go 3-11-2

3-12 A
左/左/右/左/下/下/上/下/下/下 – KEY
上/上/上/下/上
下/下/上/下/上/上
下/上/下/下/上/下/上/上
下/上/下/下
右/右/右/上/下/上/上/上 – BRIEFCASE
下/下/下/左/下/右
Hitman Go 3-12

3-12 B

左/左/右/左/下/下/上/下/下/下 – KEY
上/上/上/下/上/下/下
右/右/下/右 

Hitman Go 3-12-2

3-13 A
A→B
下/銃撃(a)
下/銃撃(b)
下/銃撃(c)
上/上/上/B→A
下 ※視点変更
下/下/右/右/上/左/右/右/下
Hitman Go 3-13

3-13 B

A→B
下/銃撃(a)
下/銃撃(b)
下/銃撃(c)
上/上/上/B→A
下 ※視点変更
下/下/右/右/上/右/下

Hitman Go 3-13-2

3-14
右/右/左/左/下/下/上/右/下/下/下/左 – BRIEFCASE
右/右/右/右/上/下/上/上/左
右/下/上/左/上/上 – BLUE KEY
左/左/右/右/下/左/下/A→B

Hitman Go 3-14

3-15
左/下/左/下/左/下
右/右/左/左
右/左/右/右/右 – BRIEFCASE
左/下/右/A→B
左/左/下/右/下/上/左/下/左/銃撃(a)
Hitman Go 3-15

Chapter 4

4-1 A
右/上/右/下/右/上/上/右/下/上/左/左 – KEY
右/右/下/上/左/上/左/左/下 – BRIEFCASE
上/左/上/右/右/右/上
Hitman Go 4-01

4-1 B
右/上/右/下/右/上/上/右/下/上/左/左 – KEY
右/右/下/上/左/上/上/上
Hitman Go 4-01-2

4-2 A
下/右/下/左/下/投擲(右)
上/上/右/上 – KEY
下/左/右/下/右/下/右/下/左 – BRIEFCASE
右/上/右/上/上
Hitman Go 4-02

4-2 B

下/右/下/左/下/投擲(右)
上/上/右/上 – KEY
下/左/右/下/右/下/右/右/上/上

Hitman Go 4-02-2

4-3 A
上/上/左/左/上/上/左/右/右/左/下/左 – KEY
右/上/右/上
Hitman Go 4-03

4-3 B
上/上/左/下
左/上/上/上/右/左/下/右/左/左 – KEY
右/右/上/上
Hitman Go 4-03-2

4-4
上/右/上/下/左/上/左/左/上/左/下/B→A
右/下/下 – BRIEFCASE
上/左/下/左
Hitman Go 4-04-2

4-5 A
上/上/上/右 ※視点変更
上/上/右/上/投擲(下)
下/下 – KEY
上/左/下/下/下/右 ※視点変更
右 ※視点変更
右/上/上 – BRIEFCASE
下/下/右/下 ※視点変更
上/上/右 ※視点変更
右/右/上/上/上
Hitman Go 4-05

4-5 B
上/上/右 ※視点変更
下 ※視点変更
上/上/上/上/右/上/投擲(左)
下/下 – KEY
上/下/下/右/右/下 ※視点変更
上/上/右 ※視点変更
右/右/上/上/上
Hitman Go 4-05-2

4-6 A
右/右/上/上/下/下/左/下/右/上/上/上/右/投擲(下)
右/左/下/下 – BRIEFCASE
上/右/下
Hitman Go 4-06

4-6 B
右/右/上/上/下/下/左/下/右/上/上/上/右/投擲(右)
下/右/下
Hitman Go 4-06-2

4-7 A
右/右/左/右/上/上 ※視点変更
左 ※視点変更
上 ※視点変更
右/右/右/投擲(左)
上/左/下/下 – BRIEFCASE
上/右/上/左/右/左/上/右
左/上/左/下/上/下/左/上
Hitman Go 4-07

4-7 B

右/右/左/右/上/上 ※視点変更
左 ※視点変更
上 ※視点変更
右/右/右/投擲(上)
左/上/下/上/上/右 

Hitman Go 4-07-2

4-8 A
右/上/上/上/右/右/下/右/右/下/投擲(左)
上/右/下/上/左/左/左/左/A→B
上/上/下/下/B→A
右/右/右/上/投擲(右)
左/右/右/上/C→D
左/左/左/左/左
Hitman Go 4-08

4-8 B
右/上/上/右/A→B
上/上/下/下/B→A

右/右/右/上/投擲(右)
左/右/右/上/C→D
左/左/左/左/左

Hitman Go 4-08-2

4-9 A
右/上/上/A→B
左/左/上/上/右/A→B
右/左/B→A
上/下/A→B
右/右/左/左/B→A
上/左/上
Hitman Go 4-09

4-9 B
上/下/上/下/上/下/右
上/上/上/上/右/下/左/下/A→B
左/左/上/上/上/上
Hitman Go 4-09-2

4-10 A
上/上/上/上/左/右/右/右/右/下/左/下/投擲(右)
上/A→B
左/上 – BRIEFCASE
上/上/上/右/右/下/下/下/下
Hitman Go 4-10

4-10 B

上/上/上/上/左/右/右/右/右/下/左/下/投擲(下)
上/A→B
上/右/下 

Hitman Go 4-10-2

4-11 A
右/左/右/左/上/銃撃(a)
右/上/上/上/A→B
下/上/B→A
右/右/右
Hitman Go 4-11

4-11 B
右/上/左/銃撃(a)
右/上/上/上/下/下/下/下
左/上/右/上/上/上/右/右/右
Hitman Go 4-11-2

4-12 A
上/銃撃(a)
右/左/下/右/上/右/右/下/右 – KEY
右/下/左/左/左/左/左/銃撃(b)
右/上/上/右/上/上
Hitman Go 4-12

4-12 B

上/銃撃(a)
右/左/下/右/上/右/右/下/右 – KEY
右/下/左/左/左/左
上/上/右/上/上

Hitman Go 4-12-2

4-13 A
右/右/右/右/右/上/投擲(上)
下/左/右/左/右/左/右/上/上
左/左/下/左/上/投擲(上)
下/左/左/上/右/右/上/下/左/左
上/上/右/右/右/右/右
Hitman Go 4-13

4-13 B
右/右/右/右/上/上/右/下/投擲(上)
上/左/左/下/左/上/投擲(上)
右/左/上/右/右/銃撃(a)
右/上
Hitman Go 4-13-2

4-14 A
上/右/上/上/右/右/右/右/左/右/左/右/右/銃撃(a)
下/左/左/下 – BRIEFCASE
下/上/左/上 – KEY
上/左/左/下/下/左/下/右/右/右/右/右
Hitman Go 4-14

4-14 B
右/右/上/左/上/上/右/右/下 – KEY
右/上/右/右/銃撃(a)
下/左/左/左
上/左/左/下/下/左/下/右/右/右/右/右
Hitman Go 4-14-2

4-15 A
右/右/右/左/上/右/下/右/上/右/A→B
下/右/右/右 – KEY
左/上/左/左
上/上/上/左/左/下/銃撃(a) ※視点変更
左 ※視点変更
右/右/右/右/右 – BRIEFCASE
左/左/左/左/左/下 ※視点変更
右/右/銃撃(b)
Hitman Go 4-15

4-15 B
右/右/上/上/上/上
右/左/下/右/右/下/左/上/右
下/下/左/下/左/上/B→A
左/下/右 – KEY
左/上/上/上/左/左/上/左/左/下/銃撃(a)
Hitman Go 4-15-2

Chapter 5

5-1 A
上/右/上/下/上/左/上/右/投擲(左)
下/下/上/下/上/上/左/上/左/左/右/右/右 – KEY
左/下/左/下/左/左/上/上/投擲(下)
下/下/下/左/上/上/下/下/左
160723 Hitman GO 5-01

5-1 B

上/右/上/下/上/左/上/右/投擲(左)
下/下/上/下/上/上/左/上/左/左/右/右/右 – KEY
左/下/左/下/左/左/下/左/左 

160723 Hitman GO 5-01-2

5-2 A
下/右/右/右/右/A→B
上/ – KEY
上/上/上/左/下/下/投擲(左)
下/下/左/左/左
160723 Hitman GO 5-02

5-2 B

下/右/右/右/右/A→B
上 – KEY
下/B→A
左/下/下/投擲(左)
上/上/左/左/左/右/左/下/下
右/左/右/左/上/右/左/上
右/右/右/右/左/下/下/下/下/左/左/左 

160723 Hitman GO 5-02-2

5-3 A
上/左/左/左/上/上/左/投擲(右)
下/下/右/上/左/右/上/右/右/右
上/左/右/左/右/下/下 – KEY
下/下/左/左/左/左 – BRIEFCASE
右/右/右/右/上/上/下/上/上/上/左/左/左/左
160723 Hitman GO 5-03

5-3 B
左/右/上/左/上/左/左/下/左
上/右/上/右/左/右/右/右/下/ – KEY
下/左/上/左/左/左/右/左/上/投擲(右)
下/右/右/右/左/右/左/右/下/右
下/左/右/左/右/上/上/上/左/上/左/左/左
160723 Hitman GO 5-03-2

5-4 A
右/上/A→B
上/左/C→D
上/上/左/右/右/投擲(左)
上/B→A
右 – KEY
下/下/右/左/上/上/左/下/上/下/上/下/下/投擲(右)
下/右/右/上/上 – KEY
下/右/上/上/右/下
160723 Hitman GO 5-04

5-4 B

右/上/A→B
上/左/C→D
上/上/右/投擲(左)
上/B→A
右/下/下/右/上 – KEY
下/右/上/上/右/下

160723 Hitman GO 5-04-2

5-5 A
下/右/上/上/右/左
右/右/下/右/上/右/右/右/下/投擲(左)
上/下/上/下/下/左/下/左 – KEY
右/上/右/下
160723 Hitman GO 5-05

5-5 B

下/右/上/上/下/上
右/右/下/右/上/右/右/右/下/投擲(左)
下/上/下/左/下/左 – KEY
左/上/左/下/左 –  BRIEFCASE
左/上/上/上/右/右/下/右/上/右/右/右/下/下/下 

160723 Hitman GO 5-05-2

5-6 A
左/上/右/上/上 – KEY
下/左/下/左/左/左 – KEY
上/右/下/右/左/左/上/下/右/上/右/投擲(上)
下/右/上/上/上/左/右/右/左/左/左/左 – BRIEFCASE
右/下/右/下/左/左/左/左
160723 Hitman GO 5-06

5-6 B
左/上/右/上/上 – KEY
下/下/左/左/左/左
上/右/下/左/上/左/左
160723 Hitman GO 5-06-2

5-7 A
下/右/下/右/上/上/左/下/左/下 – KEY
上/上/左/下/下/左/投擲(右)
下/上/右/上/上
下/左/左/右/右/下
上/左/左/下/下/下
160723 Hitman GO 5-07

5-7 B
下/右/下/右/上/上/左/下/左/下 – KEY
上/上/左/下/左/左/下/下/下
160723 Hitman GO 5-07-2

5-8
右/下/右/右/上/右/上/上/上
左/下/左/左/下
右/右/下/右/右/右/上 – KEY
下/上/上/左/下/下/左/左/下/下/左/左/下 – BRIEFCASE
上/右/右/下/銃撃(舞台上) ※視点変更
左 – KEY
右/右 ※視点変更
上/上/右/右/右/下/×
160723 Hitman GO 5-08

Chapter 6

6-1 A
上/下/上/右/右/上/左/左 ※視点変更
右/投擲(左)
左/上/右/下/上/下/上/左/上/右
Hitman GO 6-01

6-1 B
上/下/上/右/右/上/左/左 ※視点変更
上/右/下/投擲(下)
上/左/右/左/下/下 ※視点変更
右/上 ※視点変更
右 –  BRIEFCASE
左/左 ※視点変更
左/左 ※視点変更
上/上/右
Hitman GO 6-01-2

6-2 A
上/上/右/左/下/上/上
下/右/右/下/下/右/左/右/上/上 – KEY
上/左/投擲(下)
右/下/右/上 – BRIEFCASE
下/下/左/下/左/上/左/左/上/左
Hitman GO 6-02

6-2 B
上/右/右/下/上/下/右/上/上 – KEY
上/左/投擲(左)
右/下/右/下/左/左/左/左/上/左
Hitman GO 6-02-2

6-3
左/上/上/上/上/下/下
右/右/上/右/右/下/左/左/左
下/左/上/上/上/右/投擲(下)
左/下/下/下/右/右/右/下 – KEY
上/上/右/下 – BRIEFCASE
上/上/上
Hitman GO 6-03

6-4 A
右/(上上上上)/右/右/下/下/下 – KEY
上/左/(下下)/右/右/右 – BRIEFCASE
上/左/(上上上)/右
Hitman GO 6-04

6-4 B
右/(上上上上)/右/右/下/下/左/(下下)
右/右/上/(上上上)/右
Hitman GO 6-04-2

6-5
上/上/左/左/右/右/右 – BRIEFCASE
左/左/左/上/(左左)/下/下/右/右/左/下/下/(右右右) – KEY
上/左/左/左/上/上
Hitman GO 6-05

6-6
右/右/上/上/上/上
右/下/左/下/下/右/上/上/上/右/投擲(下)
左/左/下/右/右/左/下/右/左/左/左/下 – KEY
左/(上上)/上/右 – BRIEFCASE
左/下/右/右/右/上/右/右/(下下下)/左/下/右
Hitman GO 6-06

6-7 A
右/右/左/上/上/左/左/左 – KEY
右/下/下/右/右/右
左/上/上/右 – BRIEFCASE
右/左/左/左/左/左
右/下/下/左
Hitman GO 6-07

6-7 B
右/右/左/上/上/左/左/左 – KEY
右/下/下/左
Hitman GO 6-07-2

6-8 A
上/左/上/上/上/上/下/左 – BRIEFCASE
右/上/下/下/右/下/下/下/上/右/右 – KEY
上/上/上/下/左/左/下/下/左/左
Hitman GO 6-08

6-8 B
上/左/上/下/右/右/右 – KEY
上/上/上/下/左/左/下/下/左/左
Hitman GO 6-08-2

6-9
上/右/左/上/上/右 – KEY
左/下/下/右/右/下/左 – 投擲(右)
左/上/上/上/右/右/右/右/銃撃(a)
左/右/下/下/銃撃(d)
上/左/下/下 – BRIEFCASE
右/左/上/右/上/上/左/左/左/右/左/左
右/左/右/左/右/左/左/(上)
右/右/右/右/右
Hitman GO 6-09

6-10 A
左/上/上/上/上/左/左/左 ※視点変更
右/左/右/右 ※視点変更
投擲(右)
下/下/A→B
右/左/右/左/右/右/銃撃(a)
左/左/B→A
右/右/上 – KEY
左/左/上/上 ※視点変更
左/左
Hitman GO 6-10

6-10 B
左/上/上/上/上/左/左/左 ※視点変更
右/右 ※視点変更
投擲(右)
下/下/右/左/右/右/上 – KEY
右/上/上/上/左/左/左 ※視点変更

Hitman GO 6-10-2

6-11 A
左/上/下/右/右/上/下/上/上
右/右/左/上/左/右/右 – KEY
下/下 – BRIEFCASE
上/左/左/左/左/上
Hitman GO 6-11

6-11 B
左/上/下/右/右/上/上/下/上/右/右/左/左/上/右/右 – KEY
下/左/左/左/左/上
Hitman GO 6-11-2

6-12 A
右/右/右/左/上/右/上/上/左/上/左 – KEY
右/下/下/右/上/左/上/左/左/左
下/右/下/投擲(左)
下/上/上/左/下/(下下)
右/右/右/上/右/右
Hitman GO 6-12

6-12 B

右/右/右/左/上/右/上/上/左/上/左 – KEY
右/下/下/右/上/左/上/左/左/左
下/右/下/投擲(左)
下/下/右/右/上/右/右 

Hitman GO 6-12-2

6-13
下/下/上/右/(下下)/右/上/上/上/右/右/右 – KEY
左/左/左/上/右/銃撃(a)
左/下/下/下/右/左/下/右/投擲(上)
左/上/右/右 – BRIEFCASE
左/上/左/左/(下下)/右/上/上/右/右/右/右
Hitman GO 6-13

6-14 A
左/左/上/(上上)/右/右/右/下/右/右/(下下)
左/上/左/上/上/右/上/右
左/下/左/右/上/下/左/下
左/上/右/左/下/下/左/下/右/右
左/左/上/下/左/上/(上上)/上/右/右 – KEY
左/下/右/右/右/上/右/右/(下下) – BRIEFCASE
左/(下下)/左/左/左/左/左/上/(上上)
右/右/右/右/上/上
Hitman GO 6-14

6-14 B

左/左/上/(上上)/右/右/右/下/右/右/(下下)
左/上/左/上/上/右/上
下/左/下/左/上/右/左/下/下/左/下
左/上/(上上)/上/右/右 – KEY
左/下/右/右/右/上/上 

Hitman GO 6-14-2

6-15 A
左/上/左/上/上/上/右/下/下/右/下/右
左/左/左/上/右/右/下/右/右/右
上/上/上/左/左/下/右/下/下/下/右 – KEY
左/上/上/上/左/左/上/上
Hitman GO 6-15

6-15 B
左/上/下/上/左/上/右/上/下/右/右
下/右/下/右 – KEY
左/上/左/上/上/左/上/上
Hitman GO 6-15-2

Chapter 7

7-1
下/下/右/右/右/右/右/右/上/上 – KEY
下/下/左/右/左/下/右/上/上/左/左/左/左/左/上/A→B ※視点変更
右 ※視点変更
上/B→A
下/右/右/右/右/右/右/右/下/下 –  BRIEFCASE
上/上/右/下
Hitman GO 7-01

7-2
上/下/左/右/上/右/上/左/下/左/投擲(上)
下/左/右/左/右/左/下/左/左/左
上/上/右/右/下/下/右/上/上/銃撃(a)
下/左/下/左/上 – KEY
下/右/上/右/右/上/上/下/右/右/右 – BRIEFCASE
左/左/左/下/左/左/上/左/上/上
Hitman GO 7-02

7-3
上/左/下/上/下/下/左/銃撃(a)
右/上/上/右/上/左/(左左左左)/下/下/右/右/投擲(下)
左/左/上/左/下/下/下/右/(右右右右)/上/右/下/銃撃(b)
上/左/左/上 – BRIEFCASE
上/右/右/上/左/(左左左左)/左/下/下/下/右/右
Hitman GO 7-03

7-4
上/上/上/下/上/右/右 ※視点変更
左/左/下/右/下/左/投擲(右)
上/上/右/右/上 ※視点変更
下/下/下/銃撃(a)
上/左/上/上/上/(右/右) ※視点変更
左/左/左/下/左/上 – BRIEFCASE
下/下/銃撃(b)
上/右/右/下/上/右/右/下/下
Hitman GO 7-04

7-5
上/左/右/左/左/投擲(上)
右/右/左/上/右/上/左/左
右/下/下/下/下/左/右/上/右/下/A→B
左/下/右/右/上/上/左/右/下/下/下/下/左/下 – BRIEFCASE
上/右/上/上/左/左/上/左
Hitman GO 7-05

7-6 A
左/右/上/左/左/左/上/右/右 – KEY
左/左/上/右/銃撃(a/像)
左/上/右/右/右/右/右
Hitman GO 7-06

7-6 B
左/右/上/右 – BRIEFCASE
右/A→B
下/下/下/右/右 – KEY
右/下/下/左/右/左/右/上/右/右/A→B
下/下/下/上/右/銃撃(a)
左/上/右/右/右/右/右
Hitman GO 7-06-2

7-7
右/左/右/左/左
上/右/上/下/上/左/上/上/右/左/下/右/投擲(左)
左/下/左/下/投擲(上)
上/左/(下下) – BRIEFCASE
右/左/右/右
上/上/上/上/右/右/右/右
左/左/左/左/下/左/下
右/右/下/右/上 – KEY
下/左/左/上/上/上/左/左
Hitman GO 7-07

7-8 A
右/右/左/上/上/左/上/左/左/右/上/左/上
下/下/右/右/下/右/上 – KEY
上/右/投擲(左)
左/下/下/左/左/下/下/左/A→B
下/右/上/銃撃(a)
Hitman GO 7-08

7-8 B

右/右/左/上/上/左/上/左/左/右/上/左/上
下/下/右/右/下/右/上 – KEY
上/右/投擲(左)
左/下/下/左/左/左 – BRIEFCASE
右/下/下/左/A→B
下/右/左/右/左/右/上/銃撃(a) 

Hitman GO 7-08-2

残ったトロフィーの回収

Chapter 7までをコンプリートして残ったトロフィーを回収。

Controlled Demolition(Crush three enemies under a falling statue.)

銅像で3人の敵を同時に倒す。

Chapter 4-12
上/銃撃(a)
右/左/下/右/上/右/右/下/右 – KEY
右/下/左/左/左/左/左/銃撃(b/銅像)
上/上/右/右/上/上
Hitman GO Controlled Demolition

Flashmob(Kill 5 enemies at once.)

5人の敵を同時に倒す。

Chapter 1-7
上/投擲(上)
右/投擲(上)
左/左/投擲(右)
上/右/右/下/左 – トロフィー獲得
左/上/左/上/右/右
Hitman GO Flashmob

Time Waster(Play for at least 100 turns in a single level.)

1つのステージで100ターン経過させる。
Chapter 1-2で左右に動きまくって、トロフィーを獲得してからゴールすれば良いです。

Hitman Go Time Waster

プラチナトロフィー獲得率が35%を超えるゲーム。アクション性は、まったくないので、答えを見れば誰でもプラチナトロフィーが獲得できるゲームです。

 

ヒットマン2 【先着購入特典】「アヒル爆弾、ミッドナイトブラックスーツ (仮称) 」先行配信ダウンロードコード 同梱 - PS4

 
タイトルとURLをコピーしました